Select Page
Trenutno stanje / Stato attuale
Niste še izbrali tečaja / Non hai ancora selezionato un corso
Cena / Prezzo
Brezplačno / Prezzo Gratuito
Začnite z učenjem / Segui questo corso

Tečaj je namenjen vsem, ki ste z nami že usvojili nekatere temelje slovenščine na prejšnjih tečajih GO! 2025, in tistim, ki ste znanje že pridobivali drugje in vam je slovenski jezik precej razumljiv, a se kljub temu ne počutite samozavestni pri njegovi uporabi.

Tečaj je zasnovan kot igra, ki vam z inovativnimi pristopi v najkrajšem možnem času omogoči pridobitev spretnosti, ki so potrebne za tekočo in jasno komunikacijo v vsakdanjih življenjskih situacijah na različnih življenjskih področjih. Pridružite se številnim veselim »igralcem« naše jezikovne igre in zaupajte v svojo sposobnost sporazumevanja v slovenščini.

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno già imparato con noi alcune delle basi dello sloveno attraverso i precedenti corsi di GO! 2025, come per chi ha già acquisito delle conoscenze altrove e la lingua slovena gli è abbastanza comprensibile, ma non si sente ancora sicuro nell’usarla.

Il corso è concepito come un gioco che, con approcci innovativi, nel più breve tempo possibile consente di acquisire le competenze necessarie per una comunicazione fluida e chiara in situazioni di vita quotidiana in vari campi della vita. Unitevi ai tanti “giocatori” soddisfatti del nostro gioco linguistico e diventate ancora più sicuri nella vostra abilità di comunicare in sloveno.